Algemene Voorwaarden FitGoalClub 

Voor het laatst gewijzigd op 26 september 2020

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

FitGoalClub, wij, we, ons of onze.

Klant, jij, je of jou(w): De gebruiker van een van onze Programma’s of andere door ons aangeboden diensten en/of de bezoeker van onze website(s).

Programma: Elk van de door ons aangeboden programma’s, zoals het Facebook Ads Masterclass

Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.


1. Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op (de aanschaf van) een Programma of op jouw bezoek aan onze website. Daarnaast zijn deze Voorwaarden van toepassing op al onze andere diensten, leveringen en aanbiedingen en op overeenkomsten die je met ons sluit. Afwijkingen op de Voorwaarden zijn alleen geldig, als we dit expliciet of schriftelijk zijn overeengekomen. Wij accepteren geen andere (algemene) voorwaarden dan die van ons. Mochten onze Voorwaarden of een met ons gesloten overeenkomst een bepaling bevatten die in strijd is met de wet, dan blijven alle andere bepalingen in de Voorwaarden geldig. De bepaling zelf zal door ons worden vervangen door een vergelijkbare bepaling die niet in strijd is met de wet. Wij behouden ons het recht voor deze Voorwaarden zo nu en dan te wijzigen. Op onze website zijn altijd de meest recente Voorwaarden te vinden. We raden je daarom aan om regelmatig op onze website te checken of er nieuwe Voorwaarden gelden. Overigens blijven op het door jou aangeschafte Programma de Voorwaarden van kracht die je bij het plaatsen van je bestelling hebt geaccepteerd.


2. Totstandkoming overeenkomst

Al onze offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en binden ons niet. Wij behouden ons het recht voor te weigeren om met een (rechts)persoon een overeenkomst aan te gaan om ons moverende redenen.

Een overeenkomst tussen jou en ons komt tot stand zodra:

● je op onze website alle inschrijfvelden volledig en naar waarheid hebt ingevuld;

● je akkoord bent gegaan met de Voorwaarden;

● je jouw bestelling bevestigt via de ‘akkoord’-button; en

● wij jou een akkoordbevestiging per e-mail hebben gestuurd.


3. Betaling

Op onze website is aangegeven op welke manier je kunt betalen voor jouw aankoop. Je betaalt op de door jou gekozen betaalwijze. Als die mogelijkheid is aangegeven, kun je er eventueel ook voor kiezen in termijnen te betalen. Zodra je jouw bestelling hebt bevestigd, ga je de verplichting aan om de gehele aankoopsom aan ons te betalen. Je bent daarbij – uiteraard – verplicht om juiste en volledige betaalgegevens op te geven. En, als je betaalt via een incasso, om te zorgen voor voldoende saldo.

Termijnbetalingen dienen binnen de aangegeven termijnen door ons ontvangen te zijn. Bij te late betaling kunnen we wettelijke rente en incassokosten in rekening brengen. Mochten we een (termijn)betaling niet tijdig ontvangen, dan kunnen we de toegang tot jouw account onmiddellijk blokkeren.


4. Levering en herroepingsrecht

Wanneer je één van onze Programma’s aanschaft, dan kies je er daarbij voor om direct toegang te krijgen tot dat Programma en doe je afstand van je wettelijke herroepingsrecht. Na ontvangst van jouw (aan)betaling ontvang je binnen enkele minuten een link waarmee je toegang krijgt tot het door jou aangeschafte Programma via het door jou aangemaakte account.


5. Niet goed; geld terug regeling

Tevreden klanten zijn voor ons belangrijk. We willen dat jij de kans krijgt om zelf te bepalen of het door jou aangeschafte Programma jou biedt wat je ervan verwacht. Daarom kun je binnen 14 dagen je aankoop annuleren als je niet tevreden bent. Wij storten dan jouw betaling terug. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

Jouw annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per- mail (via support@marketingstrijders.nl) bij ons worden ingediend; Je mag niet meer dan vijf video’s van het desbetreffende Programma hebben gestreamd; en Je hebt het Programma tegen de reguliere prijs, dus niet met korting, aangeschaft.

Als wij jouw annuleringsverzoek honoreren, zullen we dat zo snel mogelijk na de ontvangst van jouw verzoek aan je laten weten.


6. Toegang en gebruik Programma

Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op (de inhoud van) onze Programma’s en onze websites. Door een Programma aan te schaffen, krijgt je een niet- exclusief, persoonlijk en niet-overdraagbaar recht om dat Programma te doorlopen.

Het is dus niet toegestaan anderen dan jouzelf toegang te verlenen tot het door jou aangeschafte Programma, het Programma (of delen daarvan) te kopiëren, verkopen, vertalen, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, in licentie te geven of op welke andere wijze dan ook over te dragen. Ook het delen, verkopen of op welke andere wijze dan ook overdragen van de (inlog)gegevens die jou toegang geven tot onze Programma’s en websites is dus niet toegestaan. Ook het enkele aanbieden aan anderen van het Programma of (inlog)gegevens voor de websites is verboden.


Bij overtreding van het bovenstaande:

a. ben je ons een direct opeisbare contractuele boete verschuldigd van € 1.000,- per overtreding. Elke handeling waarbij een ander dan jouzelf toegang krijgt tot het Programma en/of onze websites wordt beschouwd als een afzonderlijke overtreding. Indien de overtreding bestaat uit het plaatsen van (een link naar) (delen van) het Programma op een openbaar, althans voor een groot publiek, toegankelijke locatie, is de hoogte van de contractuele boete € 10.000,- per overtreding;

b. hebben wij het recht om naast de genoemde boete schadevergoeding te vorderen

voor de door ons geleden schade;

c. zullen wij jouw toegang tot onze Programma’s en websites blokkeren. Je hebt geen recht op terugbetaling van de aankoopprijs.

Wij kunnen jouw toegang tot jouw account verder onmiddellijk blokkeren als je berichten verspreidt of mededelingen doet over ons, onze medewerkers of over het Facebook Ads Masterclass die schadelijk voor ons zijn.

Als we jouw account blokkeren, heb je ook niet langer toegang tot de bij de Programma’s behorende communities.


7. Events

Met enige regelmaat organiseren wij live events op locatie waar je aan kunt deelnemen. Meer informatie daarover vind je op onze website. Mocht je onverhoopt jouw deelname moeten annuleren, dan kun je dat doen door middel van een e-mail aan het in de laatste paragraaf van deze Voorwaarden vermelde e-mailadres. Bij annulering langer dan een week voordat het event plaatsvindt wordt het door jou betaalde inschrijfgeld terugbetaald. Bij annulering in de week voorafgaand aan het event wordt het door jou betaalde inschrijfgeld helaas niet terugbetaald. In het geval van een annulering naar aanleiding van een uitbraak van COVID-19 wordt het event verplaatst. Een refund is in het geval van annulering door COVID-19 niet mogelijk.


7.1 Bepalingen omtrent COVID-19

7.1.1. Zolang maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19 van toepassing zijn zal FitGoalClub al het mogelijke in het werk stellen om het event binnen de richtlijnen van het RIVM te laten plaatsvinden. Toch kan FitGoalClub nooit aansprakelijk gesteld worden voor COVID-19 gevolgen opgelopen tijdens het evenement. 7.1.2. Marketing Strijders communiceert vooraf over de maatregelen, waarin alle gezondheidsregels worden besproken.

7.1.3. Eventuele boetes voortkomend uit het niet naleven van RIVM-richtlijnen zullen voor rekening van u als klant zijn, tenzij dit aan opzet of grove schuld van FitGoalClub te wijten valt.

7.1.4. In het geval dat het evenement geen doorgang kan vinden als gevolg van COVID-19, biedt FitGoalClub de volgende mogelijkheden aan:

– Verplaatsen van het evenement binnen 1 jaar. Afhankelijk van de voorwaarden van betrokken partijen kunnen verplaatsingskosten van toepassing zijn.

– Voucher, ter waarde van het geboekte evenement, dat binnen 1 jaar gebruikt dient te worden.

7.1.5. Mocht u zelf het evenement willen annuleren terwijl deze, volgens de richtlijnen, wel zou kunnen doorgaan, dan zullen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden gelden.

7.1.7. Het deelnemen aan het evenement is geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

7.2 Media en media-apparatuur

7.2.1. Tijdens evenementen en bijeenkomsten kunnen foto- en filmopnames gemaakt worden in opdracht van (of met een accreditatie van) FitGoalClub. De Bezoeker en/of

deelnemer gaat er expliciet mee akkoord dat op en om de locatie en/of het terrein beeld- en/of geluidsopnamen worden gemaakt van bezoekers en/of deelnemers (en dus ook mogelijk van de Bezoeker) van het Evenement c.q. de bijeenkomst en dat deze mogen worden verspreid c.q. geëxploiteerd via alle mogelijke mediavormen.

7.2.2. Het is de Bezoeker niet toegestaan om tijdens het Evenement fotoapparatuur bedoeld voor consumenten mee op het Terrein te nemen en hier gebruik van te maken. Onder fotoapparatuur bedoeld voor consumenten wordt verstaan: digitale compact- camera’s (met een normale en vaste lens), telefoons met fotocamera en wegwerptoestellen. Het is niet toegestaan om professionele fotoapparatuur of accessoires (zoals een (uitschuifbaar) statief; waaronder bijvoorbeeld ook wordt verstaan een GoPro Telescoping Pole) mee te nemen. Ook het meenemen van een filmcamera is niet toegestaan. Of sprake is van de in dit artikel bedoelde niet toegestane apparatuur, is uitsluitend ter beoordeling van FitGoalClub. Als u twijfelt of de fotoapparatuur die u wilt meenemen is toegestaan, neem dan voorafgaand aan het Evenement per e-mail contact met ons op.

7.2.3. Ingeval van gebruik door een Bezoeker van de in artikel 7.2.2. genoemde en niet- toegestane apparatuur op de locatie en/of het Terrein, is FitGoalClub bevoegd:

a) de apparatuur tijdelijk in bewaring te nemen, tot (naar de keuze van FitGoalClub):

het Evenement is afgelopen; of door de Bezoeker is aangetoond dat alle opnamen en mogelijke kopieën daarvan zijn gewist; of een nader te bepalen moment indien FitGoalClub daar redelijke gronden voor heeft;

b) de Bezoeker die in strijd met artikel 7.2.2. handelt, te verwijderen van de locatie en/of het Terrein zonder dat FitGoalClub gehouden is tot restitutie van het entreegeld.

7.2.4. Professionele (pers)fotografen en/of personen die uit commerciële motieven foto- of filmopnamen van een Evenement willen maken, dienen in het bezit te zijn van een geldige accreditatie van ons.

7.2.5. Nadruk van en/of overname uit het programma(-boekje), posters, werkboek, andere drukwerken en/of digitale uitingen van FitGoalClub of het Evenement is zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van FitGoalClub verboden.

7.2.6. FitGoalClub is bevoegd om te inspecteren of in strijd met voornoemde artikelen is gehandeld en is tevens bevoegd mogelijk registraties in te beslag te nemen en/ of te vernietigen.


8. Abonnementen

Al Sommige van onze Programma’s worden in abonnementsvorm aangeboden, zoals het ‘Lidmaatschap voor voeding on point’. Dit traject bied je onder meer toegang tot live (virtuele) coaching events. De looptijd van dit abonnement is zes maanden en kan daarna steeds voor de duur van zes maanden worden verlengd. Vóór afloop van iedere termijn nemen we telefonisch of per e-mail contact met je op om te vragen of je het abonnement wil verlengen. Als je hebt aangegeven dat je tot verlenging over wil gaan, zullen we je daarvan een e-mail ter bevestiging sturen.


9. Aansprakelijkheid

Al onze Programma’s, onze websites en onze andere uitingen zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Het kan echter voorkomen, dat deze vergissingen, onnauwkeurigheden of (type)fouten bevatten. Hiervoor zijn wij niet aansprakelijk. Ook kunnen wij er niet in staan dat downloads die wij aan jou ter beschikking stellen volledig virusvrij zijn. Het is jouw eigen


verantwoordelijkheid om jouw devices adequaat te beveiligen. Het is verder volledig aan jou wat je doet met de informatie die je verkrijgt via onze Programma’s, onze websites of onze andere uitingen: jij blijft zélf te allen tijde volledig verantwoordelijk voor je eigen daden. Wij zijn nooit aansprakelijk voor de gevolgen van jouw interpretatie, gebruik of toepassing van onze Programma’s, onze websites of andere uitingen van ons. Onze Programma’s kunnen onderdelen bevatten die gaat over boekhouden. Alle tips en informatie die je via zo’n onderdeel krijgt hebben nooit dezelfde waarde als een advies van een boekhouder of een accountant. Ook hieraan kun je dus geen rechten ontlenen. Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt (1) tot vergoeding van directe schade en (2) tot maximaal het bedrag dat je ons hebt betaald voor de aanschaf van het Programma. Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill of schade door bedrijfsstagnatie. De hierboven weergegeven aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet als wij de schade hebben veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.


10. Beëindiging van onze dienstverlening

Wij hebben altijd het recht om onze dienstverlening per direct te beëindigen indien jij je niet houdt aan jouw contractuele verplichtingen op grond van deze algemene voorwaarden of een overeenkomst die van toepassing is.


11. Persoonsgegevens

Wij doen er alles aan om jouw persoonsgegevens conform de AVG (de “Algemene Verordening Persoonsgegevens”) te verwerken. Op onze website vind je onze privacyverklaring. Daarin kun je precies nalezen wat we met je gegevens doen, welke beveiligingsmaatregelen we hebben genomen en wat jouw rechten zijn met betrekking tot jouw persoonsgegevens.


12. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op deze Voorwaarden en alle met ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Mocht sprake zijn van een geschil dat we niet in goed overleg met elkaar kunnen oplossen, dan wordt dit geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in Groningen. Als je een natuurlijk persoon bent die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, kun je echter, binnen een maand nadat wij ons schriftelijk op deze bepaling hebben beroepen, ervoor kiezen om het geschil te beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.


13. Tot slot

Jouw vragen, klachten of opmerkingen kun je aan ons voorleggen via e-mail (support@fitgoalclub.nl). We zullen zo snel mogelijk reageren op jouw e-mail. 


FitGoalClub

arrow_drop_up arrow_drop_down